Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych

Niebezpieczne odpady medyczne nie mogą być poddawane odzyskowi z powodu wydania przez Ministra Zdrowia Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. gdzie widnieje wyraźny zakaz takiego procederu. W rozporządzeniu tym są jednak wytyczne, w jaki sposób mogą być te odpady unieszkodliwiane.

Wymienione jest 5 różnych sposobów unieszkodliwiania, takie jak np. termiczne przekształcanie odpadów, co polega na utlenianiu lub rozkładzie odpadów w wyłącznie miejscach do tego przeznaczonych, czyli m.in. w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Drugim z tych sposobów jest autoklawowanie, co z wg. niektórych powinno być tylko etapem pośrednim w utylizacji tych odpadów.

Trzeci sposób niszczenia odpadów medycznych to dezynfekcja termiczna polegająca na rozdrobnieniu materiału na malutkie części o średnicy ok. 25 mm i następnie podgrzaniu rozdrobnionego materiału w tzw. ślimaku. Metoda ta pozwala na redukcję objętości o ok. 80%, a masy na ok. 30%.

Przed ostatnim sposobem jest działanie mikrofalami, co polega na wytworzeniu mikrofal specjalnym urządzeniem, a później potraktowanie nimi szkodliwego odpadu.

Ostatnim sposobem pozbywania się szkodliwych odpadów medycznych jest natomiast obróbka fizyczno – chemiczna. Tym ostatnim sposobem powinny być poddawane związki aktywne biologicznie i posiadające właściwości zakaźne.